در این پروژه توانستیم نرخ کلیک را تا 2 برابر افزایش دهیم و در بعضی از کیوورد های مورد نظر کارفرما که از رقابت خارج بودند، وارد رقابت شویم.

علاوه بر آن، توانستیم در برخی از کیوورد های رقابتی جایگاه مناسبی در صفحه اول کسب کنیم.