بازاریابی محتوایی

در گذشته های دور کافی بود برای فروش بیشتر محصول خود را معرفی کنید. بعد ها نیز تبلیغات حرفه ای از ارکان اصلی فروش محسوب می شد.اما امروزه بازاریابی محتوایی در زبان ها افتاده است.

اما بحث بازاریابی محتوایی کمی متفاوت است. باید صبر بیشتری داشت تا میوه محتوا بار دهد!